با توجه به اهمیت فیلتر و استاندارد های مربوطه در  صنایع و ضرورت آن در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اقدام به برگزاری دومین همایش فیلتراسیون و استانداردها نمود. در حاشیه این همایش، نمایشگاهی از دستاوردها و محصولات شرکتهای دانش بنیان برگزار گردید  که در این نمایشگاه شرکتهای مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی به معرفی محصولات خودپرداختند.