اطلاعات پروژه:

عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیکی کنتورآلتراسونیکعملیات نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیکی کنتورآلتراسونیک (فلو کامپیوتر ERZ2004 + راه انداز سنسورهای آلتراسونیک USE09) مربوط به ایستگاههای CGS هسا، کاشان و نیروگاه سیکل ترکیبی زواره.


عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیکی کنتورآلتراسونیکعملیات نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیکی کنتورآلتراسونیک (فلو کامپیوتر ERZ2004 + راه انداز سنسورهای آلتراسونیک USE09) مربوط به ایستگاههای CGS هسا، کاشان و نیروگاه سیکل ترکیبی زواره.

  • پروژه توسط:شرکت سهند صنعت پارتیکان
  • مشتریان:نیروگاه سیکل ترکیبی زواره
  • تاریخ شروع:1398/08/04